OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Expresní odpověď Otevřené Společnosti, O.P.S.

(dále jen „obchodní podmínky“)


 

 1. Úvodní informace o poskytovateli a službě

  • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi uživatelem služby expresní odpověď a jejím poskytovatelem, kterým je Otevřená společnost o.p.s., IČO: 25737431 se sídlem Prokopova 9, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka č. 96 (dále jen „poskytovatel“). Kontaktní adresa elektronické pošty poskytovatele je: adam.rut@osops.cz (Upozornění: Tento email slouží pouze pro sdělení bližších informací ohledně služeb. Vlastní poskytování služeb včetně objednávek včetně uzavření smlouvy probíhá výlučně prostřednictvím vyplnění formuláře při pokládání dotazu na stránkách http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace a případné další komunikace pod zveřejněným dotazem.

 

 • Předmětem služby poskytovatele expresní odpověď (dále také „služba“) je poskytování odpovědí do 48 hodin na dotazy uživatelů z oblasti práva na informace, otevřenosti rozhodování, podílu veřejnosti na rozhodování, radničních periodik, kdy dotazy jsou pokládány prostřednictvím formuláře na stránkách http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace a odpovědi na ně jsou zveřejňovány na těchto stránkách, přičemž uživateli přijde notifikace s odkazem na odpověď na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách. Pokud uživatel služby při vyplňování formuláře dá poskytovateli na vědomí, že si dotaz nepřeje zveřejnit pro ostatní, má přístup na příslušnou stránku kromě poskytovatele pouze uživatel služby. Podmínky poskytování služby Expresní odpověď jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel si vyhrazuje posoudit, kdy dotaz spadá do oblasti jím vymezené. Pokud se dotaz této oblasti netýká, poskytovatel to v odpovědi dá uživateli na vědomí a vrátí uživateli částku zaplacenou za zodpovězení dotazu.

 

 • Poskytovatel níže v těchto podmínkách pro uživatele služby expresní odpověď, kteří ve vztazích s ním vystupují v postavení spotřebitelů podle příslušných právních předpisů, uvádí informace, které je poskytovatel povinen takovému uživateli sdělit.

 

 

 • Všeobecné podmínky poskytování služeb

 • Služba expresní odpověď je poskytována výlučně v českém jazyce a pouze ve věcech, které upravují právní předpisy platné na území České republiky v oblasti práva na informace, otevřenosti rozhodování, podílu veřejnosti na rozhodování, radničních periodik, . Veškeré informace o službě expresní dotaz jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a okruh poradenství je vymezen obsahem na internetových stránkách http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace.

 

 • Služba expresní odpověď funguje nonstop. Odpovědi na dotazy jsou poskytovány do 48 hodin od doručení dotazu.

 

 • Smlouva o využití služby expresní odpověď je uzavřena na dobu určitou prostřednictvím vyplnění formuláře a zaplacením částky 400 Kč (cena je konečná a zahrnuje veškeré daně a poplatky) prostřednictvím platební brány GoPay, integrované do webových stránek poradny, mezi uživatelem expresní odpovědi a poskytovatelem služby. Nabídka poskytovatele na využití služby expresní odpověď je učiněna zveřejněním nabídky poskytnutí služby a ceny služby, včetně formuláře provozovaného poskytovatelem pro zasílání dotazů v rámci služby expresní odpověď (dále „formulář“). Využívání služby je zahájeno v okamžiku odeslání formuláře a zaplacením částky 400 Kč uživatelem prostřednictvím platební brány GoPay. Ve stejném okamžiku je uzavřena také smlouva o využití služby expresní odpověď.

 • Využívání služby expresní odpověď je zpoplatněno. Služba je poskytována výlučně za úplatu za cenu 400 Kč, která je uvedena v nabídce služby. Platební podmínky jsou upraveny níže v těchto obchodních podmínkách.

 

 • Služby jsou poskytovány anonymně tak, že uživatel není povinen prokazovat svou identitu při  využívání služby expresní odpověď a poskytovatel prokazování identity uživatele nebude požadovat. Uzavřené smlouvy nejsou vyhotoveny v písemné formě a nearchivují se.

 

 • Uživatelem služby může být pouze osoba, která se registrovala na stránkách www.Otevrenaspolecnost.cz a při této registraci uvedla funkční e-mailovou adresu, na kterou si přeje být kontaktována.

 

 • Za uživatele služby se považuje osoba, která je oprávněna využívat platební bránu GoPay. Odesláním formuláře s dotazem a uhrazením částky 400 Kč prostřednictvím platební brány odesílající osoba potvrzuje své oprávnění odeslat dotaz na účet osoby, která je oprávněna využívat služby platební brány GoPay.

 

 • Odpovědi na dotazy uživatelů jsou zveřejňovány na stránkách http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace, přičemž uživateli přijde notifikace s odkazem na odpověď na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách. Pokud uživatel služby při vyplňování formuláře dá poskytovateli na vědomí, že si dotaz nepřeje zveřejnit pro ostatní, má přístup na příslušnou stránku kromě poskytovatele pouze uživatel služby.zasílány pouze na telefonní číslo, ze kterého byl dotaz odeslán. K uvedení neexistujícího či špatného e-mailu při registraci pro odpověď se v dotazu nepřihlíží a reklamace, že uživatel neobdržel notifikační e-mail, nebude v takovém případě brána v potaz.

 

 • Smlouva o využití služby je uzavřena na dobu určitou a zaniká nejpozději okamžikem, kdy uživatel na základě zaslání formuláře a zaplacení dohodnuté částky 400 Kč prostřednictvím platební brány obdrží konečnou odpověď ze strany poskytovatele.

 

 

 1. Podmínky a průběh poskytování služby expresní odpověď

  • Odpověď ze služby expresní odpověď bude poskytnuta do 48 hodin od obdržení vyplněného formuláře a po zaplacení částky 400 Kč uživatelem prostřednictvím platební brány GoPay. V případě, že uživatel služby tuto částku nezaplatí, odpoví poskytovatel na jeho dotaz později v rámci běžného chodu poradny, ovšem nezavazuje se k žádnému konkrétnímu časovému rozmezí, do kterého je povinen odpověď poskytnout. Dotaz může být učiněn pouze formou formuláře na stránkách http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace.

 

 • Dotaz uživatele musí směřovat k získání odpovědi v oblasti práva na informace, otevřenosti rozhodování, podílu veřejnosti na rozhodování, radničních periodik. Konečné slovo v posouzení relevance dotazu má Otevřená společnost, o.p.s. jako poskytovatel služby.

 

 • Dotaz uživatele musí být ve formuláři položen srozumitelně z pohledu obvyklých rozumových schopností a znalostí českého pravopisu a gramatiky, které se běžně u lidí očekávají. Srozumitelnost je naplněna v případě používání celých slov z hovorové češtiny ve správném tvaru a ve správné skladbě tak, aby položený dotaz ve formuláři bylo možné vyložit při běžné znalosti české gramatiky.

 

 • V případě, že právní dotaz uživatele nebude položen dostatečně srozumitelně, vyzve ho poskytovatel prostřednictvím odpovědi zveřejněné na stránkách, o které uživateli přijde notifikační e-mail, k upřesnění nebo doplnění dotazu ve formě komentáře pod původním dotazem. Lhůta 48 hodin pro odpověď, ke které se poskytovatel zavazuje, se počítá až od podání upřesnění ze strany uživatele.

 

 • V případě, že uživatel i přes výzvu poskytovatele k upřesnění či doplnění nesrozumitelnost svého dotazu neodstraní, pokusí se poskytovatel uživateli odpovědět, pokud bude možné z obsahu dotazu pochopit jeho předmět. V případě, že to nebude možné, obdrží uživatel vyrozumění, že službu expresní odpověď nebylo možné poskytnout z důvodu nesplnění podmínek pro poskytování služby.

 

 • Uživatel po odeslání formuláře pro zasílání dotazů uhradí cenu odpovědi ve výši uvedené v nabídce služeb v souladu s platebními podmínkami, které jsou uvedeny níže v těchto podmínkách prostřednictvím platební brány GoPay.

 

 • V případě zaslání formuláře, který nebude obsahovat dotaz z oblasti práva na informace, otevřenosti rozhodování, podílu veřejnosti na rozhodování, radničních periodik nemůže dojít k poskytnutí služby z důvodu nesplnění podmínek pro její poskytnutí. V případě většího množství dotazů v jednom formuláři poskytovatel odpoví přinejmenším na 1 dotaz.

 

 1. Cena služeb a platební podmínky

  • Uživatel je povinen při odeslání formuláře prostřednictvím platební brány uhradit cenu uvedenou v nabídce služby a na internetových stránkách www.otevrenaspolecnost.cz . Tato uvedená cena služeb je cena konečná a zahrnuje veškeré daně a poplatky.

 

 • Cena služby je splatná při odeslání formuláře uveřejněného poskytovatelem pro zasílání dotazů v rámci služby expresní odpověď.

 

 • Uživatel cenu služby hradí zároveň s odesláním formuláře prostřednictvím platební brány GoPay. Jiný způsob úhrady není možný.

 

 • Reklamace vyúčtování služeb je uživatel oprávněn uplatnit u Otevřené společnosti, o.p.s. na e-mailové adrese adam.rut@osops.cz.

 

 1. Práva a povinnosti poskytovatele

  • Poskytovatel je povinen na dotaz uživatele odpovědět do 48 hodin.

 

 • Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit časový limit pro odpověď na právní dotaz uživatele za podmínky, že tuto změnu uveřejní internetových stránkách www.otevrenaspolecnost.cz po předchozím upozornění (7 dní předem).

 

 • Poskytovatel je povinen uživateli zaslat notifikaci o zveřejnění dotazu s odkazem na něj na e-mail, který uživatel uvedl při registraci na stránkách www.otevrenaspolecnost.cz.

 

 

 1. Odpovědnost stran při poskytování služeb

  • Poskytovatel odpovídá za správnost odpovědí z hlediska příslušné právní úpravy, pokud dotazy uživatelů budou splňovat podmínky uvedené výše v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel neodpovídá za důsledky použití obsahu jeho odpovědí za strany uživatele či třetích osob v konkrétních životních situacích.

 

 • Uživatel odpovídá za důsledky zaslání nesrozumitelného dotazu, pokud přes výzvu poskytovatele k upřesnění či doplnění nesrozumitelnost dotazu neodstraní. Důsledkem nesrozumitelnosti zaslaného dotazu může být nemožnost na tento dotaz odpovědět resp. nemožnost na něj odpovědět správně a úplně.

 

 • Poskytovatel neodpovídá za neodeslání odpovědi na dotazy, které budou nesrozumitelné, pokud uživatel tuto nesrozumitelnost na výzvu uživatele neodstraní. Poskytovatel při poskytování služeb neodpovídá za neodeslání odpovědi resp. za včasné neodeslání odpovědi, pokud bylo způsobeno uživatelem, příslušným provozovatelem hostingu nebo jinou osobou odlišnou od poskytovatele.

 

 • Poskytovatel neodpovídá za neodeslání odpovědi resp. za včasné neodeslání odpovědi, které bylo způsobeno okolnostmi nezávislými na jeho vůli (např. poruchy, opravy nebo údržby internetu, výpadek energií v důsledku meteorologických jevů apod.).

 

 • Uživatel při používání služby expresní odpověď bere na vědomí, že tato služba představuje pouze dílčí právní službu omezenou co do svého rozsahu a použitých prostředků komunikace, která nemůže nahradit poskytování plnohodnotné právní pomoci advokátem nebo jinou osobou oprávněnou k poskytování právních služeb.

 

 • Reklamaci vadného plnění služeb je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele písemně v podobě elektronické zprávy doručené na adresu elektronické pošty:adam.rut@osops.cz. Při reklamaci je uživatel povinen popsat vadu plnění služeb. Poskytovatel je povinen uživatele vyrozumět o vyřízení jeho reklamace a v případě důvodné reklamace je podle povahy vady povinen zajistit adekvátní nápravu, kterou stanoví právní předpisy nebo dohoda s uživatelem. Další práva a povinnosti v případě z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uživatele v případě oprávněné reklamace vyzveme prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci, k zaslání čísla bankovního účtu, na který mu zašleme zpět prostředky vynaložené na poskytnutí služby.

 

 1. Práva spotřebitele a poučení ohledně práva odstoupení

  • Uživatel, který je v postavení spotřebitele (dále jen „spotřebitel“), má právo na poskytnutí informací ze strany poskytovatele, které poskytovatel v souhrnu uvádí na svých internetových stránkách www.otevrenaspolecnost.cz, především pak v těchto obchodních podmínkách. K žádosti spotřebitele doručené poskytovateli na adresu elektronické pošty adam..rut@osops.cz zašle poskytovatel souhrn těchto informací spotřebiteli na jím uvedenou emailovou adresu.

 

 • Informace určené ke sdělení spotřebitelům před započetím těchto služeb jsou uvedeny výše v těchto obchodních podmínkách takto:

  • Informace o poskytovateli (článek I. odst. 1)

  • Označení a popis hlavních vlastností služby (článek I. odst. 2)

  • Informace o uzavření smlouvy a trvání závazku (článek II. odst. 3 a 9.)

  • Informace o ceně služby a platbě (článek II. odst. 4, článek IV.)

  • Informace k právům z vadného plnění (článek VI.)

 • Spotřebitel po odeslání formuláře dotazu a uhrazení částky 400 Kč prostřednistvím platební brány GoPay nemůže od smlouvy na poskytování služeb odstoupit, jelikož poskytování služby expresní odpověď spadá pod případy výjimek z práva spotřebitele na odstoupení podle ust. § 1837 písm. a), d) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 • V okamžiku, kdy uživatel v postavení spotřebitele odešle formulář pro zasílání dotazů v rámci služby expresní odpověď potvrzuje, že měl přístup ke všem informacím, které byly na internetových stránkách www.otevrenaspolecnost.cz nebo v těchto obchodních podmínkách uvedeny včetně informace o tom, že mu nenáleží právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služby expresní odpověď.

 

 • Práva spotřebitele se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a právními předpisy souvisejícími. Dozor nad ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou je možné se v těchto věcech obracet. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

 

 1. Platnost a účinnost obchodních podmínek

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele www.otevrenaspolecnost.cz dne 25. 2. 2015 a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétním smlouvě mezi poskytovatelem a uživatelem nabývají tyto podmínky účinnosti v okamžiku odeslání výše zmíněného formuláře pro zasílání dotazů v rámci služby expresní odpověď a uhrazení částky 400 Kč prostřednictvím platební brány GoPay, ke které poskytovatel odkazuje.

 


 • Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky, kdykoli změnit, přičemž taková změna obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového úplného znění obchodních podmínek na internetových stránkách www.otevrenaspolecnost.cz . V případě smluv o poskytování služeb poskytování služeb expresní odpověď, které trvaly k okamžiku nastání platnosti a účinnosti změny obchodních podmínek se k této změně nepřihlíží.