Rovnost 2.0

První projekt v ČR, který propojuje gender a etnicitu

1 + 1 = 2

Jedna nerovnost plus druhá nerovnost rovná se „nerovnost na druhou“.

Právě o tom je projekt Rovnost 2.0, který jako první svého druhu v ČR zkoumá souběžný vliv genderu a etnicity na školní úspěšnost dětí na prvním stupni základních škol.

O co projektu Rovnost 2.0 jde?

  • Přispět ke snížení genderové a etnické segregace na základních školách
  • Zvýšit povědomí vyučujících o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech především na romské žáky a žákyně
  • Kritická sebereflexe výchovných a vzdělávacích postupů vyučujících, doporučení vhodných metod
  • Posílení zájmu vedení škol o vzdělávání vyučujících v této oblasti

Projektové výstupy:

 

 

Kdo se do projektu zapojil? 

Projektu se účastní dvě základní školy ve velkém městě a jedna v obci v Severních Čechách.

Děkujeme vedení škol a vyučujícím za jejich ochotu spolupracovat. Oceňujeme jejich otevřenost a chuť učit se nové věci. 

 
Otevřená společnost zároveň provádí dotazníkové šetření, které monitoruje názory učitelů a vedení škol na specifika vzdělávání chlapců a dívek z majority a jiných etnických skupin.
 
Výzkumné pozorování ve školních třídách bylo zahájeno v říjnu 2014 a v současnosti je dokončujeme. Absolvovali jsme rozhovory s vedením škol a především debaty s vyučujícími nad postřehy z našeho zúčastněného pozorování.  
 
V červnu a na začátku září 2015 jsme realizovali první projektové dny.  Během setkání s dětmi jsme ověřovali metody práce, které mohou obohatit praxi učitelů při výuce o genderových a etnických stereotypech. V druhé polovině září a začátkem října 2015 navazujeme druhým blokem projektových dnů, kdy pracujeme s ranými představami dětí o jejich školní a profesní kariéře a s prekoncepty o možnostech slaďování soukromého a pracovního života.  
 
Projektový den na základní škole, červen 2015:
 
 

Ohlasy vyučujících:

V první řadě jsem ocenila možnost jednoduchou cestou získat odměnu pro děti, které dobrovolně dochází do školního klubu na doučování. Nápad spolupořádání projektového dne mne zaujal a myslím, že bude velkou radostí i pro děti, které běžně nezažívají ve škole úspěchy.
 
Jakákoli spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, které řeší ožehavé problémy dneška, jako je třeba inkluze, je z mého pohledu vítána.
 
Kateřina K., učitelka

 

Osvětová videa

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt byl ukončen 31. 1. 2016